Rola Żymierski w Wałbrzychu.

(Wcześniej: Łyżwiński) ps. „Rola”, były generał WP, zdegradowany i skazany na więzienie za udział w aferze korupcyjnej, współpracownik sowieckiego wywiadu, naczelny dowódca AL, kierownik Resortu Obrony Narodowej PKWN i komunistyczny minister obrony narodowej. W 1945 roku ogłoszony Marszałkiem Polski.

Po pobycie w Moskwie w lipcu 1944 roku został mianowany „naczelnym dowódcą Wojska Polskiego”. Został także kierownikiem resortu obrony narodowej w ramach utworzonego w Moskwie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Od grudnia 1944 roku do 1949 roku był ministrem obrony narodowej w komunistycznym Rządzie Tymczasowym, w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej oraz w utworzonym po sfałszowanych przez komunistów wyborach do Sejmu w 1947 roku rządzie Józefa Cyrankiewicza.  W 1946 roku stanął na czele Państwowej Komisji Bezpieczeństwa, zorganizowanej w celu koordynacji akcji zwalczaniu podziemia niepodległościowego.(1)

Wybory do Sejmu 1947.

W przygotowaniu do wyborów w bloku PPR znajdowały się PPS, SL, SD. Poza istniało PSL. W grudniu 1946 roku PPR liczyła już 556 tysięcy członków, 166 tysięcy liczyła w tym czasie jej młodzieżowa przybudówka Związek Walki Młodych (ZWM). Partie bloku komunistycznego szły do wyborów z hasłem walki z PSL. 28 listopada 1946 roku PPR i PPS podpisały program o jedności działania. Nastąpiły masowe aresztowania działaczy PSL. W takiej atmosferze dnia 19 stycznia 1947 roku odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego. Niemal wszędzie lokale wyborcze były obstawione przez MO, ORMO (Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej), żołnierzy KBW i funkcjonariuszy cywilnych UB. Według sfałszowanych wyników (wyniki wyborów będą sukcesywnie fałszowane do końca istnienia władzy komunistycznej w Polsce) w głosowaniu udział wzięło 89,9% wszystkich uprawnionych, z których 80,1% głosować miało na „blok”, na PSL – 10,3%, a na SP – 4,7%. Najmniej głosów zdobyło PSL „Nowe Wyzwolenie” na które oddano 3,5% wszystkich głosów. Wyniki te nazwane w późniejszej historiografii „cudami nad urną”, pozwoliły jednak utrwalić w Polsce system „demokracji ludowej”, który z demokracją nie miał nic wspólnego.

Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu odbyło się w dniu 4 lutego 1947 roku. Dzień później powołano rząd na czele którego stanął Józef Cyrankiewicz. Władysław Gomułka został wicepremierem i ministrem Ziem Odzyskanych, gen. Michał Rola-Żymierski utrzymał resort obrony narodowej, a S. Radkiewicz resort bezpieczeństwa publicznego. 19 lutego 1947 roku komuniści mając zdecydowaną przewagę w Sejmie, uchwalili ustawę o małej konstytucji.

Wałbrzych 16 stycznia 1947.

Wizyta przedwyborcza (właściwie kampania) Roli Żymierskiego w Wałbrzychu. Dlaczego jego i dlaczego w tym mieście? W dodatku z taką pompą. Wiemy, że był szykowany na Ministra Obrony Narodowej. Wnioskować z tego można, że Wałbrzych miał bardzo istotne znaczenie w tej kwestii. Czy chodziło tylko o oddziaływanie propagandowe w kontekście Polski? A może należało pokazać towarzyszom radzieckim, że R. Żymierski jest „właściwie” postrzegany. Przecież wałbrzyski przemysł w tym okresie nie pracował dla Polski.

Zdjęcia do artykułu. (2)

Bibliografia.
1. IPN 2. Zdjęcia z archiwum PAP.